en del af clecoconsult

cleco.dk er mødestedet for rengøringsbranchen. Her mødes folk og veksler erfaringer, indhenter ny viden, networker samt overvåger udbud.

Besøg cleco.dk og deltag i debatten

clebiz er et effektivt salgsværktøj til kalkulation, tilbudsberegning, kundehåndtering af tilbud, kontakter og salg til rengøringsbranchen.

Opret gratis konto

clemata er et system som hjælper dig med at håndtere; medarbejderplanlægning, opgaver, ferie/fravær, timeantal, kunder, løn m.m.

Book gratis demoChat med os

Åben chat

Alle hverdage kl. 9 til 12

Kig med, mens vi

Fjernstyrer

og taler i telefonen med dig.

Dowload til Mac eller Windows

Mail til os

support@clecoconsult.dk

Vi svarer indenfor 24 timer

Abonnementets effektuering
Herværende abonnementsvilkår tiltrædes ved at afkrydse ”Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkårene for anvendelse af clemata” på vor bestillingsformular.

Abonnementet og herværende abonnementsvilkår gælder herefter mellem Cleco Consult ApS (herefter benævnt clemata), CVR-nummer 32782892, og bemeldte virksomhed (herefter benævnt Abonnenten).

Kun Abonnentens indehaver eller behørigt bemyndiget person kan indgå aftalen.

Abonnementets varighed og ophør
Abonnementet træder i kraft ved bestilling og løber et kalenderkvartal af gangen.
Aftalen kan ikke opsiges for en allerede tegnet abonnementsperiode.

Opsiges abonnementet ikke inden udgangen af et kvartal, betragtes det som forlænget med yderligere et kvartal.
Abonnementet kan til enhver tid opsiges skriftligt til udgangen af et kalenderkvartal.
Benytter Abonnenten clemata i strid med herværende vilkår, eller på anden måde, som må anses som retsstridig, er clemata berettiget til at ophæve aftalen uden varsel.

Bemærk venligst: Efter bestilling er der ifølge gældende lovgivning om en fortrydelsesret på 14 dage.

Abonnementets omfang og brugsret
Abonnementet giver brugsret til clemata med tilhørende applikationer for det valgte antal brugere.
Abonnementet må kun anvendes af den juridiske enhed, der har oprettet abonnementet, og må ikke benyttes af eller til udførelse af arbejde for andre.

Fakturering/Betalingsbetingelser
Første faktureringsperiode løber fra bestillingsdatoen til udgangen af et kalenderkvartal. Herefter faktureres kvartalsvis forud.

Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato. Der faktureres første hverdag i et kalenderkvartal.

Såfremt abonnementet ikke betales rettidigt, sendes rykker 1 uden gebyr 5 dage efter forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes 5 dage senere rykker 2 med gebyr på kr. 150,00.
Hvis betaling herefter ikke er modtaget inden 5 dage efter rykker 2 er fremsendt, spærres adgangen til clemata.

Ved genåbning af clemata opkræves et genåbningsgebyr på 499,00,- medmindre abonnementet er blevet ophævet.
Abonnenten er indforstået med, at fakturaer, rykkere og anden korrespondance sendes pr. e-mail til den af Abonnenten opgivne e-mailadresse.

Abonnentens data
Abonnenten ejer samtlige data, der er registreret af den pågældende i clemata.

Abonnenten kan til enhver tid frit gemme/overføre alle personlige, data mv. tilhørende abonnenten til abonnentens eget lokale EDB-miljø.

Ophører en aftale som følge af en abonnementsopsigelse, er det kundens ansvar at udskrive data til arkivformål. clemata kan mod et salær på 999,00 eksportere data efter aftale inden abonnementet ophøre.
Efter abonnementets ophør opbevarer clemata abonnentens data i mindst 3. måneder med mindre andet udtrykkelig aftales. Herefter kan clemata frit slette samtlige data.

Driftsstabilitet
clemata:

• Tilstræber den højest mulige driftsstabilitet.

• Er uden ansvar for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for vor kontrol – dvs. strømsvigt, ADSL-forbindelser, telekommunikationsforbindelser i øvrigt eller lignende.

• Tilstræber i alle tilfælde at genskabe en normal driftssituation hurtigst muligt og med mindst mulig gene for abonnenten.

Servicering og Vedligeholdelse
clemata har ret til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen.

For at vi kan tilsikre den bedst mulige service er det aktuelt med mellemrum og efter behov periodisk at udskifte/opdatere teknisk udstyr samt at foretage opdateringer og forbedringer i diverse applikationer i clemata mv.

I sådanne tilfælde vil det være nødvendigt midlertidigt at afbryde adgangen til clemata. Disse afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 23.00-06.00.

Såfremt det skulle blive nødvendigt at afbryde adgangen til clemata uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden.

clemata er ikke ansvarlig for afbrydelser i tidsrummet kl. 23.00-06.00 – og er herudover uden ansvar for afbrydelser, forudsat de er varslet forinden.

Prisstigninger
clemata skal varsle en eventuel prisstigning med mindst 4 måneders varsel.

Rettigheder
clemata med tilhørende applikationer er ophavsretligt beskyttet og tilhører alene Cleco Consult ApS.

Cleco Consult ApS har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne aftale til et selskab, der kontrolleres af Cleco Consult ApS eller et med Cleco Consults koncernforbundet selskab. Herudover kan rettigheder og forpligtelser ifølge denne aftale ikke overdrages til tredjemand uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke.

Ansvar
clemata:

• Påtager sig intet ansvar for de data, som kunden indtaster i systemet.

• Er naturligvis ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for tab, der skyldes fejl eller forsømmelse hos denne, men er ikke ansvarlig for de fejl, som der kan være i de til rådighed stillede applikationer.

• Er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder for tabt avance eller tab af goodwill.

• Er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, hvorunder hører ekstraordinære myndighedsforanstaltninger, krig, oprør, sabotage, naturkatastrofer, strejker, lockout, boykot eller blokade.

• Samlede erstatningspligt i et kalenderår uanset årsag (herunder uagtsomhed), som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, er begrænset til den samlede betaling for anvendelse af clemata i løbet af det pågældende år.

Datasikkerhed/Databeskyttelse
Begge parter i denne aftale erklærer, at de vil overholde alle forpligtelser ifølge lov om behandling af personoplysninger (med evt. senere ændringer).

clemata har tavshedspligt om alle informationer, som man måtte komme i besiddelse af om Abonnenten, og må ikke videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre dette sker efter accept fra Kunden.

clemata har stort fokus på sikkerhed generelt og sørger løbende for backup af alle oplysninger.

Tvister
Enhver tvist, der udspringer af aftalen, skal anlægges ved Byretten i Odense som første instans og behandles efter dansk ret.

Facebooklinkedin